Sukces z InBody- podziel się z nami swoją historią

Sukces z InBody- podziel się z nami swoją historią

10.12.2018

Opowiedz swoją historię z odchudzaniem, a otrzymasz od nas prezent.

„Historia Sukcesu z InBody”- regulamin

 

  1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Historia Sukcesu z InBody” i fundatorem nagród jest Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 79A, zwanej dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2018 r. i trwać będzie do dnia 31 marca 2019 r.

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Maniac Gym, a także ich rodziny.

2.3. Każda osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz.

  1. Zasady Konkursu

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi przedstawić:

– wydruk testu InBody z okresu przed rozpoczęciem odchudzania

– wydruk testu InBody na którym widać znaczący spadek tkanki tłuszczowej, lub procentowej zawartości tłuszczu

– zdjęcie sylwetki z okresu przed rozpoczęciem odchudzania

– zdjęcie sylwetki po lub w trakcie odchudzania

– opis jak przebiegało odchudzanie (co musiałeś zmienić, czy łatwo było to zmienić, czy były chwile słabości, czy ktoś cię wspierał (rodzina, specjaliści itp.)

3.2.  Zdjęcia, wydruki testu InBody oraz swoją historię należy przesłać na adres info@maniacgym.pl w terminie do 31 marca 2019 r. z dopiskiem: „Historia sukcesu z InBody…”.

W mailu należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

3.3. Każda osoba, która spełni w/w warunki Konkursu otrzyma prezent, którym jest zestaw gadżetów – kubek, ręczniczek, usb, notes, koszulka.

3.5. Prezentu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

3.6. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

  1. Opodatkowanie nagród

4.1 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

  1. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

 

  1. Odbiór nagrody

6.1. Organizator zawiadomi droga mailową każdą osobę, która spełniła warunki Konkursu, w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

6.2. Nagroda zostanie wysyłana pocztą na adres wskazany przez uczestnika, w ciągu 14 dni od zawiadomienia.

 

  1. Prawa autorskie i prawo korzystania

7.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.

7.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.maniacgym.pl, www.inbodypoland.pl  oraz na profilu Facebook Maniac Gym i InBody Poland.

7.4. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) przez Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A  w celach związanych z organizowanym konkursem, w tym z wydaniem nagród.

  1. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.inbodypoland.pl oraz www.maniacgym.pl

8.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

8.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

logo

Copyright © InBody Poland. All Rights reserved. Polityka prywatności